"Nem csak kenyérrel él az ember"

Szülőfalunkért Egyesület Pereszteg

2011. március 5-én 11 személy hozta létre a Szülőfalunkért Egyesület Pereszteg-et (a továbbiakban: SZEP).

Az alapító tagok, illetve az Egyesület elnöksége:

Békési István elnök Mihalicz Antalné
Csecserits Imre Pinezits György eln. tag
Filácz Tibor Rauner Stehr Mihályné eln. tag
Dr. Gulyás Zoltán Rokob Margit
Ilosfai Éva Sellei Tamás
Mészáros Vilmosné

A SZEP bírósági bejegyzése megtörtént.

Székhelye: 9484 Pereszteg, Fő u. 40.

Számlaszáma: 59500313-11091257 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet.

Adószáma: 18269198-1-08

Az Egyesület célja: a tagság által képviselt közösség és a szülőfalu, ideértve a volt Sopronszécsenyt is, kapcsolatának erősítése a kultúra, a helytörténet és a népi hagyományok eszközeivel és folyamatos ápolásával. Az alapító tagokon kívül a SZEP-nek pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

Pártoló tagja lehet minden olyan peresztegi (sopronszécsenyi) érettségizett vagy annál magasabb iskolai végzettségű magyar, vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, aki az alapszabályt elfogadja, az egyesület céljait támogatja és a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. A pártoló tag a közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal élhet.

Az egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége által alkotott közgyűlés, amelyet legalább évente egyszer az egyesület elnökének össze kell hívni. A fentieket a SZEP alapszabályában foglaltaknak megfelelően közöltük.

Az egyesület, annak elnöksége által eddig végzett tevékenység:

 • az Egyesület bírósági bejegyzésével kapcsolatos ügyintézés,

 • a peresztegi és sopronszécsenyi templom ebédidőben megszólaló harangjának megjelenítése a Kossuth Rádió Déli harangszó c. műsorában 2012. májusában szól a peresztegi harang a fenti műsorban, a szécsenyi harang egy másik alkalommal "szólal meg",

 • a peresztegi Kálvária szoborcsoport felújításához az előzetes tájékozódó információk megszerzése (ingatlan - nyilvántartás, a kőszobrász szakmai véleményének, előzetes költségbecslésének megkérése). Időközben a Peresztegi Faluképek Alapítvány karolta fel, (a felújítás megvalósítására várhatóan 2012-ben kerül sor), amelyet a SZEP eszmeileg, némi anyagiakkal támogattunk,

 • a Kulturális Örökség Napja EU- projekt keretében tartandó rendezvénysorozatban részt vesz,

 • a Pereszteg történetének megírásához szerkesztő bizottságot hozott létre, 2011. október 8-án,

 • a II. világháborús peresztegi emlékmű létrejöttének történetét megszereztük, a megvalósításában eszmeileg és anyagilag döntő szerepet vállaló dr. Deák Ernőtől,

 • megemlékezést tartottunk - hagyományteremtő céllal - januárban a II. világháborús emlékműnél, május utolsó vasárnapján a a Magyar Hősök Emlékünnepén,

 • Szedenich Fülöp, aki 1888 - 1920 között, haláláig volt Pereszteg jeles főtanítója (író, költő), születésének 150. évfordulója alkalmából Egyesületünk

   2012. július 6-án emléktáblát állítottunk az Iskola homlokzati falán,

   kiállításon mutattuk be Szedenich Fülöp személyét, tevékenységét az Általános Iskolában,

   július 8.-án Szedenich Fülöp kántortanítóért tartott hálaadó szentmise után került sor az emléktábla felszentelésére.

 • A rendezvénysorozaton résztvevők népes táborában a Szedenich család tagjai (unoka - ükunoka) mellett köszönthettük Kis-martoni, csepregi, kópházai, soproni, zágrábi (akadémiai tag) vendégeinket is.

 • A Szedenich Fülöp emléktábla állítását, rendezvénysorozatot támogatta anyagilag:
   Ábrahám Ernő Mosonmagyaróvár
   Békési István Győr
   Békési József Fertőd
   Czákler Terézia Sopron
   Csecserits Imre Budapest
   Filácz Tibor (vállalkozó) Pereszteg
   Ilosfai Éva Pereszteg
   Kaltsits Józsefné Pereszteg
   Karafa Lászlóné Pinnye
   Mihalicz Antalné Pereszteg
   Németh Zseli Lajosné Pereszteg
   Pál Gyula (vállalkozó) Nagycenk
   Peresztegért Egyesület
   Peresztegi Faluképek Alapítvány
   Pinezits György Pereszteg
   Pinezits István Roskilde (Dánia)
   Rauner Stehr Mihályné Pereszteg
   Sebestyén Tibor (vállalkozó) Pereszteg
   Steiner Jánosné
   Szedenich Norbert Budapest
   Talhammer Lajos Pereszteg

 • Támogatásukat köszönjük!

 • Külön köszönetet mondunk az Általános Iskola Igazgatójának, tantestületének a Kiállítás megrendezésében, a rendezvénysorozat lebonyolításában nyújtott segítségükért, tevékenységükért!

 • Szeptember 15.-én:
   Egyesületi Közgyűlés, 10 órai kezdettel az Iskola épületében,
   13 órától találkozó a Faluházban,
   15 órakor a Jeles Pedagógusok Gy - M - S. megyében című könyvsorozat 3. kötetének - benne Szedenich Fülöp - bemutatója a Faluházban

 • Peresztegi esték címmel november - február hónapok során a Faluházban egy-egy jelentős szakmai karriert befutott tagtársunk fog előadást tartani, szülőfalunkbeli élményeivel fűszerezve, terveink szerint némi kulturális programmal kiegészítve,

Várjuk pártoló tagjaink sorába szeretettel a peresztegi 'kötődésű', a Szülőfalunkért Egyesületen keresztül tenni kívánó személyeket. Belépési nyilatkozat kérhető a találkozón, illetve bármelyik alapító tagtól.

Békési István

elnökIRODALMI TEVÉKENYSÉGÜKRŐL ISMERT PERESZTEGIEK

Kollarich Joakim OSPPE (1720-1778)

A Sopron megyei Peresztegen született. Rendes tanulmányain kívül tanulta a jogot is. Remete szent Pál rendi szerzetes. Hitszónok, író. Aszkétikus fölfogású, felvilágosodás-ellenes beszédeivel, írásaival a katolikus hit és erkölcs védelmében tevékenykedett. Jártas volt a jogtudományokban ezért megválasztották a rend prokurátorává, definitorává. Sokat tett templomok, a sátoraljaújhelyi rendház és iskola megépítéséért. Írt teológiai és történelmi műveket, magyar és latin nyelven elmélkedő írásokat fordított.

Művei:

 • Philotea, Nagyszombat, 1761
 • Keresztény világi intések, Pest, 1766 ( A Monita Christiano-Politica c. munka fordítása. Az elöljáróbeszédben leírja az 1763 évi komáromi földindulást versben.)
 • Boldog emlékezetű Cseppelényi György élete és halála, Pest, 1770
 • Kéziratban nyomtatás alá rendezve: De vicissitudinibus et vera translatione Dextrae S. Stephani regis Hungarie

Kovács Pál Rupert OSB (1742-1803)

A Sopron megyei Szécsényben született. Miután középiskolai tanulmányit elvégezte, a pannonhalmi szent Benedek rendbe lépett. A rendben kapta a Rupert nevet. 1763. dec. 21-én tett ünnepélyes fogadalmat. 1770. május 20-án misepappá szenteltetett föl. Bécsben teológiai doktori címet szerzett. Pannonhalmán lett teológiai tanár, majd az 1776-83-as években a győri Királyi Kerületi Akadémián tanított egyházjogot. A jogi kar dékánja. A rend feloszlatása (II. József király ) után Tényőn lelkész, a 90-s években valószínűleg Győrben élt. A rend visszaállításakor, 1802-ben a rend jószágának kormányzója lett Komáromfüssön (a Csallóközben, majdnem Győrrel szemben, a pannonhalmi főapátság négy nemesi székhelyének egyike Komáromfüss). A Komáromfüss történetét feldolgozó, 2010-ben megjelent könyvben olvasható:"...1706-1802 között a község az egyházi alapítvány hatáskörébe tartozott, majd a bencés jószágkormányzók következtek: 1802-1803 között dr. Kovács Rupert lelkész és a teológiai tudományok doktora..."

Művei:

 • Kovács Pálnak Magyar példa és közmondásai, Győr, 1794 A kutatók és a szakemberek szerint műfajában egyedülálló gyűjtemény, először magyar nyelven. Megmaradt példányai a könyvtárak féltve őrzött darabjai. Egyértelműen jelzi ezt, hogy több mint 200 év után, 2008-ban hasonmás kiadásban megjelentették.

 • Kéziratban: a kánonjog (először magyar nyelven), továbbá más kéziratok, melyek szintén nem kerültek nyomdába.

 • Közmondásgyűjteménye a mai olvasó számára is nagyon elgondolkodtató és szórakoztató (világi), egy nyelvi emlék.
 • Ára 3500/db, aki igényli Szécsényben Rauner-Stehr Mihálynénál, Peresztegen Pinezits Györgynél jelezze.

Szedenich Fülöp népiskolai főtanító (1862-1920)

Jómódú gazdálkodók gyermekeként született Borisfalván (ma Kleinwarasdorf, Burgenland, Ausztria). A soproni Római Katolikus Tanítóképzőben szerzett tanítói és kántori oklevelet. A megüresedett főtanítói állás betöltésére kiírt pályázatot elnyerve 1888-ban került Német-Peresztegre. 1886-ban kötött házasságot a homoki Németh Ilona Ilkával. Nyolc gyermekük született, közülük négy felnevelkedett. Ismereteinek bővítése, a folyamatos önképzés jellemezte pályája végéig, nem csak a nevelés, oktatás területén. 1890-ben létrehozta a Pereszteg-Szécsényi Tűzoltó Egyesületet. Méhészettel, selyemhernyó tenyésztéssel foglalkozott (kitüntetésben részesült) és erre ösztönözte a lakosságot is. Énekkart alakított, faiskolát létesített. Jelentős magánkönyvtárat hozott létre. Szedenich Fülöp horvát anyanyelvű volt. Családját Lengyelországból származtatta. Falusi tanítóként jelentősnek tekinthető irodalmi tevékenységet fejtett ki. Műveinek egy részét horvát nyelven írta:

 • Czokvenejačke (Templomi énekek) c. verses kántorkönyv.
 • Zdravlje (Egészség) c. tankönyv (horvát iskolák számára).
 • Díjnyertes pályaművet írt 1896-ban (magyar nyelvű).
 • Írta és szerkesztette a Népiskolák egyesített tankönyvét, 1897 (második kiadása 1905).
 • Jačke (Énekek) c. világi verseskötet, Sopron, 1912 (második kiadása 2003, Kismarton).
 • Nasi pisci i knizevnost (Íróink és irodalmunk), Sopron 1912, (az általa magyarul írt Ajánlás kelte: Pereszteg, 1911 Karácsony ünnepén).

Megyei napilapokban, országos szakmai folyóiratokban jelentek meg írásai:

 • Sopron 1892, 1894
 • Fővárosi Lapok 1897
 • Néptanoda 1905
 • Alkotmány 1906/7
 • Soproni Napló 1906/08/10
 • Népművelő 1911

Nevéhez fűződő szócikkek:

 • Vaday József: Tanítók albuma, Békéscsaba, 1896
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, Bp. 1909. XIII. k. 536.
 • Révai Nagy Lexikon, Bp. 1911-1935, XVII. 429.
 • Halász H. Imre (szerk.): Soproni és Sopron megyei fejek, Sopron, 1930.
 • Dr. Diós István (fősz.): Magyar Katolikus Lexikon, Bp. 2007. XII. 658.

A fenti, 1930-ban kiadott könyv többek között azt tartalmazza, hogy verseinek egy része kiadatlan. Dobrovics Iván említi Egy kántortanító naplója c. művét, stb. (Könyvtára fiához Csepregre került, ahol leégett.)
Peresztegen temették el. Síremléke ma már hiányosan van meg.

Pajer Mihály (1821-1905)

A Sopronvármegyei Peresztegen született, jómódú iparos szülőktől. A soproni gimnáziumban és a győri akadémián tanult. A VIII. osztályból lépett a papnövendékek közé, de betegeskedése miatt, hátramaradt a tanulásban.

1844 januárjában szentelték fel misepappá. Segédlelkésznek ment falura, s nyolcévi káplánkodás után Nemesvölgybe nevezték ki plébánosnak. Lorettoba kívánkozott plébánosnak, amit el is nyer. 1867-től nyugdíjazásáig, 1900-ig Szentmargittán volt plébános. A leégett plébánia épületét közadakozásból újra felépítette. Szép könyvtárt gyűjtött magyar, német, francia, olasz, latin és görög művekből. Egyházmegyéje rokkant papjainak segélyalapjára 300 forintot áldozott. 1900-tól Pozsonyban élt és ott is halt meg.

A Sopron című újság 1894. január 11-i számának rövid híre: "Kitüntetés. Payer Mihály, szent-margittai plébános, a műfordításairól ismert költő a pápa őszentségétől a Szent Sír jeles rend lovagkeresztjét kapta."
A római Pápai Lovagrend középkeresztese, a Szent István Társulat tisztelebli tagja. kora ifjúságától fogva üres idejét az irodalomnak szentelte. Munkatársa volt a Regélő, Honderű, Budapesti Híradó, Katolikus Család, Vaterland, Weiner Kirchenzeitung, Gegenwart, Univers című lapoknak. Írt a Tanodai Lapok több évfolyamába, s vallásos költeményeket a Szépirodalmi Kertbe, a Magyar Szemlébe.

Verseskötete: Virágcsokor, Budapest, 1900.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, Bp. 1899.
Magyar Katolikus Lexikon Fősz.: Diós István, Bp. Szent István Társulat 2002.
Horváth József - Perger Gyula: Kísérő tanulmányok (a hasonmás kiadáshoz), Győr, 2008.
Révai nagy lexikon, Bp. 1911-35

és kutatásai alapján összeállította:

Békési István

Iskola, Fő utca

Önkormányzati ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 15:30 óráig
Kedd: 07:30 - 12:00 óráig
Szerda: 07:30 - 12:00 és 13:00 - 15:30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 07:30 - 12:00 óráig

Tel.: 99/532-040,
99/532-041

Készült: 2010-ben - Készítők - Elérhetőség: web@pereszteg.hu