„ Életed nyitott könyv, amelyből jót vagy rosszat tanulnak az emberek. Rajtad is áll, hogy jobbak, vagy rosszabbak lesznek-e. ”

A 2017. évi egyházi adó befizethető a vasárnapi szentmisék után a templomban!

Böjte Csaba: Nagyböjti gondolatok

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Körlevele a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésről

Ferenc pápa körlevele a betegek 25. világnapjának alkalmából

Farsangbúcsúztató

Ugrás a galériához

Február 25-én, farsang utolsó szombatján került sor az immár hagyományosnak számító farsangbúcsúztató, farsangfarki mulatozásunkra a Plébánián.
Vidám játékok, versenyek, tombolasorsolás, eszem-iszom-vigadalom tette jó hangulatúvá a délutánt, a játékok után búcsút vettünk farsangi bábjainktól: Farsang Ferkótól és Fáni asszonyságtól, s a jövő évi viszontlátás reményében tűzbe vetettük őket, a gyerekek nagy örömére.

Korcsolyázás

Ugrás a galériához

Február 11-én hittanosaink vidám délelőttöt töltöttek a soproni koripályán. Képriport az eseményről.

Ima a papi hivatásokért

Istenünk, Te a szükség idején Boldog Apor Vilmos püspökben szíved szerinti pásztorra bíztad a Győri Egyházmegye híveit. Közbenjárására tekints ma is jóságosan reánk!
Te ismered létszámban megfogyatkozott papjaid buzgóságát és erőfeszítéseit, ismered küzdelmeiket, és korunk emberének lelki igényeit is. Te tudod, milyen sok az aratnivaló, ezért sok jézusi lelkületű papra van szüksége Egyházmegyénknek.
Arra kérünk, hogy a Győrött vérrel könnyezett Szűzanyánk közbenjárására és a hívek könyörgésére áraszd ki Szentlelkedet! Add, hogy segítségével - papok és hívek egyaránt - újjászülessünk a krisztusi életben!
Kérünk továbbá, bátorítsd fiataljainkat, hogy az általad megszólítottak papként vagy szerzetesként merjék vállalni híveid szolgálatát, és legyenek készek Boldog Vilmos püspökhöz hasonló odaadással szolgálni a Te dicsőségedet és az emberek üdvösségét!

Ámen!

Győr, 2017. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

Szánkózás

2016. december 22.
Ugrás a galériához

A tél örömeit élvezték hittanosaink. Képriport a templomkerti szánkózásról.

Gondolatok az új év kezdetén

Ferenc pápa 10 tanácsa a boldog élethez

1. Élni és élni hagyni
Ez legyen minden egyes ember vezérlőcsillaga. Úgy éljük életünket, hogy mások is ugyanezt megtehessék.

2. Nyíljunk meg másoknak
Hogy elkerüljük az egocentrizmust, az önimádatot, a kevélységet nyíljunk meg más emberek felé, ne éljünk magunkba zártan. Legyünk nagylelkűek, adjunk másoknak is magunkból.

3. Higgadt, békés életvezetés
Nyugalomban és békében éljünk a Földön, jóindulat és alázat vezessen minket, embereket.

4. A szabadidő megfelelő kihasználása
Adjunk teret a művészeteknek, élvezzük az irodalmat, forduljunk egymás felé és játsszunk a gyerekekkel. A pápa sajnálatát fejezte ki, hogy a fogyasztói társadalomban mindinkább háttérbe szorulnak ezek az értékek, s a szorongás, a stressz tölti ki a szabadidőnket is. A Szentatya úgy fogalmazott, muszáj a sok munka mellett, hogy a gyerekekre, a családra is jusson idő. Fontos, hogy a családtagok szakítsanak időt az egymással való beszélgetésre.

5. A vasárnap fontossága
A hetedik nap a pihenés és a család napja. Töltsük egymással.

6. A fiatalokról
Méltóságteljes munkát adjunk a fiatal generációnak. Fontos, hogy a fiatalok megfelelően használják kreativitásukat, lendületüket, mert szükségünk van rájuk. A fiatalok lehetőségek nélkül rossz irányba sodródhatnak.

7. Óvd és tiszteld a természetet
Az emberiség egyik legnagyobb kihívása napjainkban a természethez való viszonyulás. Az nem fog menni a végtelenségig, hogy mi emberek zsarnoki módon kizsigereljük bolygónkat. Figyelj oda a saját környezetedre.

8. Gondolkodj pozitívan
A másokról való rosszindulatú pletykával nemcsak másoknak, de magunknak is árthatunk, mert önértékelési hibákhoz vezethet. A negatív gondolatok száműzése lelki egészséghez vezet.

9. Tiszteld mások hitét
Fogadd el és értsd meg, ha egy ember más valamiben hisz, mint te. Azért, mert valaki más hitet vall, még nem feltétlenül rossz ember.

10. Tegyél a békéért, ne csak hangoztasd
Számtalan háború dúl ma a világban, a békéért pedig mindig fel kell emelnünk a hangunkat. A béke nem néma, nem a csend kíséri, de mindig cselekvő!

Túrmezei Erzsébet: Kenyérrel jöttél

Kenyérnek jöttél éhező világra,
Világosságra, sötét éjszakába.
Fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,
Vak zűrzavarban, örökös tanácsnak.
Jöttél útnak, igazságnak, életnek,
S kicsiny gyermekként, jászolba fektettek,
Jézus, Jézus!

Mért sínylődnénk hát éhezve, szegényen,
Mért tévelyegnénk világtalan éjben?
Tanácstalanul, és halálra váltan,
És úttalanul, a hazug világban?
Mikor Benned mindent megnyerhetünk,
És jászlad elé odatérdelhetünk!
Jézus! Jézus!

Templom szentelés és templombúcsú

2016. december 22.
Ugrás a galériához

December első napjai több különleges alkalmat is nyújtottak a Peresztegi Egyházközség híveinek az adventi várakozásban való elmélyülésre.
A 2016-os évben fennállásának 210. évfordulójára befejeződött a Peresztegi Templom külső felújítása...

Túrmezei Erzsébet: Eljön

Ádvent. Szelídzengésű üzenet.
Eljön! Eljön!
Beteg, a gyógyulásod,
rab, a szabadulásod,
halott, az életed.
Szomorú, most jön az öröm!
Erőtlen, most jön az erő!
Éjbe' járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
Zendül az ég,
zendül a föld,
Isten izent:
Eljön! Eljön!
Ádvent! Ádvent!

Ádvent. Dörög rendíthetetlen,
kemény királyi üzenetben.
Eljön. Eljön.
Ha elkerülöd a mosolyban,
elédkerül mint könny, sikoltás.
Ha a bölcsőben meg nem látod,
utadat állja mint koporsó.
Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja
nem találhat szíven a hangja,
ágyúk ádáz tüzében hallod
ítélni rajtad majd e hangot.
És rombadőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállani...
A munkazajban, léha dalban,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgő lépteit meghallani.
Eljön, eljön! Ki nem kerülheted.
Ha kikerülöd mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod mint ítéletet.
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég, mozdul a föld,
Isten izent:
Eljön. Eljön.
Ádvent. Ádvent.

Az új tanév kezdetén

Mennyei Atyánk! Most a tanév kezdetén is mellettünk vagy, és mi is Veled akarjuk kezdeni az új tanévben tanulásunkat. Köszönjük a vakáció örömeit, de köszönjük azt is, hogy új ismeretekkel gazdagodhatunk. Sarkallj minket szorgalomra, hogy a Szentlélek által a tudás közelebb vezessen ne csak a földi boldogulásunkhoz, hanem Tehozzád is!

Szentlélek Isten jöjj közénk!
Áraszd el lelkünket ajándékaiddal:
Jöjj, bölcsesség Lelke, taníts meg rá, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket elsősorban Istenre irányítsuk.
Jöjj, értelem Lelke, hogy fényeddel hitünk tanítását helyesen értelmezzük, és a teremtett világ titkait megismerjük.
Jöjj, jó tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben megismerjük a helyes utat, és a jót válasszuk.
Jöjj, erősség Lelke, hogy a bajban és a világ kísértései között mindig hozzád ragaszkodjunk.
Jöjj, tudomány Lelke, hogy szívünk, értelmünk nyitott legyen a tudás befogadására, és tanáraink segítségével igazságaidat megismerjük.
Jöjj, jámborság Lelke, hogy buzgóbbak legyünk követésedben és egymás szeretetében.
Jöjj, istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétére mindig gondoljunk, és elkerüljük, ami ellenkezik akaratával.

Személyi változás Egyházközségünk élén

A püspök úr rendelkezésének megfelelően 2016. augusztus 1-jétől Egyházközségünk új plébánosa Ferling György atya. Elődje, Bros Gergely atya Komáromban folytatja lelkipásztori szolgálatát.
Mindkettőjük életére és munkájára kérjük Isten áldását!

Uram, köszönjük neked lelkipásztorainkat!

Köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt adtál nekik e szép, de nem könnyű hivatás elfogadására.
Vajon megköszöntük-e ezt legalább egyszer is nekik!

Töltsd el Őket Jézusunk ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és irántunk érzett felelősségtudattal.

Hisszük, elsősorban tőlük kapjuk a tanítást, melyről meghagytad tanítványaidnak, hogy hirdessék az egész világon minden népnek az idők végezetéig.

Adj nekik Uram reményt és erőt, amikor úgy érzik, csalódtak bennünk, vagy netán elöljáróikban. Ne engedd, hogy kedvüket szegje a mellőzés, a sikertelenség, a meg nem értés, és a magány.

Add meg nekik, hogy mindig a rájuk bízott hívek jó pásztorai tudjanak maradni, bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállaljuk a velük való sorsközösséget.
Szívünk és ajtónk mindig nyitva álljon előttük, otthonunk az Ő otthonuk is legyen.

Ne engedd Uram, hogy miattunk valamikor is megbánják, amiért követték hívásodat.

Add, hogy oltártestvéreikkel mindig békében és szerető megértésben éljenek.

Ajándékozd meg papi életüket tiszta örömökkel, boldog derűs napokkal, hogy amikor életük alkonyán visszatekintenek szent szolgálatukra, hálatelt szívvel mondjanak köszönetet neked, amiért kiválasztottad Őket.

Miserend

Kedd 19:00 Pereszteg
Péntek 18:00 Pereszteg
Szombat 18:00 Sopronszécsény
Vasárnap 9:30 Pereszteg

Elérhetőség

Hivatali fogadóóra a Peresztegi Plébánián pénteken 15-17:30-ig
Telefon: 99/363-169
Mobil: +3630/564-1375, +3620/317-1942
Temetés ügyben hívható:
+3630/505-7452

Korábbi hírek