Május hónap

Május 3. - Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

Fülöp Betszaidából származott, Keresztelő Szent János tanítványa, és az Úr első tanítványai közé tartozott. Az evangéliumok elbeszélése szerint három alkalommal kérte az Úr közbenjárását. Törökországban halt vértanúhalált.
Jakab Alfeus fia, az Úr unokatestvére, a jeruzsálemi egyház vezetője az apostolok távozása után. Nevéhez egy újszövetségi levél is kapcsolódik. 62-ben halt vértanúhalált.

Május 4. - Szent Flórián vértanú

Katonatiszti családból származott, és a császári seregben szolgált a III. század második felében. Az utolsó nagy keresztény-üldözés idején, amely Diocletianus császár nevéhez fűződik, az elfogott keresztények segítségére sietett. Kereszténynek vallotta magát, ezért a bíró elé állították és halálra ítélték. 304-ben halt vértanúhalált.
Tisztelete Magyarországon is igen elterjedt. Falvainkban és városainkban megtalálhatók a Szent Flóriánról készült szobrok és képek. Katonaruhában, égő házzal ábrázolják, amelyre dézsából vizet önt. Ez az ábrázolás a róla szóló hagyományból merít. Ő a tűzoltók védőszentje.
"Égő házban, lángban, tűzben egy gyermek sikolt.
Jön Flórián seregével, s szörnyű tüzet olt.
Ezért hívjuk vissza Őt, fékezze a nyers erőt!
Adjon erőt, bátorságot a csaták előtt!"

Május 5. - Anyák napja

Május 7. - Boldog Gizella

Regensburgban született 980 körül bajor hercegi családból. Apácának készült, amikor Géza fejedelem 996-ban fia, István számára feleségül kérte. Példás keresztény és családi élete hozzájárult ahhoz, "hogy az a nép, amelyet egykor a keresztények ostorának tartottak, a hithirdetők munkája révén olyan nemzetté váljon, amely mint a kereszténységnek századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjének kitüntető nevét érdemelte ki" - írta VI. Pál pápa apostoli levelében. Veszprémben apácakolostort alapított. István király halála után a veszprémi kolostorban tartották fogva, majd 1045-ben Passauba távozott, ahol bencés szerzetesnő, majd apátnő lett. 1060 körül halt meg, és rövidesen szentként tisztelték.

Május 12. - Urunk mennybemenetelének ünnepe

Feltámadása után Jézus a 40. napon visszatért az Atyához, megbízva apostolait művének folytatásával.
A húsvét utáni 40. nap csütörtökre esik, a régi időkben ünnepnap lévén, e csütörtöki napon volt szokás tartani az elsőáldozást, így a népnyelv Áldozócsütörtöknek nevezte e napot. A magyar egyházban vasárnapra helyeződött ezen ünnep a csütörtöki munkaszüneti nap megszűnése miatt.

Május 13. - A Fatimai Boldogságos Szűz Mária

A Boldogságos Szűz Mária 1917-ben májustól októberig jelent meg a három fatimai gyermeknek: Lúciának, Ferencnek és Jácintának. Ferencet és Jácintát II. János Pál pápa avatta boldoggá Fatimában, Lúcia nővér kilencvenhét éves korában, 2005. február 13-án a coimbrai karmelita kolostorban fejezte be földi pályafutását.
A Szűzanya rózsafüzér buzgó imádkozását kérte a keresztény hívektől.

Május 16. - Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú

Hazánkban számos helyen áll útszéli szobra, ami népünk tiszteletét fejezi ki iránta. Csehországban született 1330 körül, majd pappá szentelése után különböző feladatokat látott el. A prágai érsek helynökeként határozottan védelmezte az Egyház jogait. Mivel nem volt hajlandó a gyónási titkot elárulni, IV. Vencel király a Moldva folyóba dobatta 1393. március 20-án. Testét a prágai székesegyházban őrzik.

Május 19. - Pünkösd ünnepe, elsőáldozás

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe.
A húsvét utáni 50. nap. Az egyház születésének ünnepe, hisz az apostolok a Szentlélek erejével megerősítve váltak képessé az evangélium terjesztésére, a tanúságtételre.
Templomunkban e napon lesz a gyermekek első szentáldozása.

Május 23. - Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

1892-ben Segesváron született, 1915-ben Nagyváradon részesült a papszentelésben. 1918-tól Gyula plébánosa volt 1941-ig, győri püspöki kinevezéséig. Félelmet nem ismerve pártfogolta az üldözötteket, segítette a menekülteket, ismételten tiltakozott a zsidóüldözés ellen. Győr megkímélése végett a német hadvezetőségnél is eljárt. 1945. nagyhetében körülbelül kétszáz menekültről gondoskodott a püspöki vár pincéjében. Március 30-án, nagypénteken a menekülteket védelmezte, amikor egy orosz katona rálőtt, s április 2-án belehalt e sebesülésbe, a győri karmelita templomban temették el. Ünnepét a székesegyházba való átvitel napján ünnepeljük, amely 1988-ban történt meg.

Május 26. - Szemtháromság vasárnapja

Ezen ünnepen az egyház azt a felfoghatatlan hittitkot állítja az ünneplés középpontjába, miszerint 1 Istent 3 személyben, a teremtő Atyában, a megváltó Fiúban, és a megszentelő Szentlélekben hiszünk és imádunk.