December hónap

December 2.- Egyházközségünk szentségimádási napja

Katolikus hitünk tanítása szerint valljuk, hogy Jézus templomainkban jelen van az átváltoztatott kenyérben az Oltáriszentségben.
E napon ünnepélyesen hódolunk a köztünk lévő Úrnak, elétárva életünk ügyes bajos dolgait, örömeinket, kéréseinket, hódoló imádatunkat, akár egyéni módon, akár közös imádságainkban, melyet egész nap folyamán végezhetünk.
"Néked hódolok Jézus dicső király!
Ujjongj dalolj szívem s imádjad őt!"

December 6. - Szent Miklós, templomunk védőszentje

Patarában született, gazdag gyerek volt, ám egy szörnyű járvány után egyedül maradt. Szüleit nagy betegség ragadta el tőle. Jézus Krisztus tanítása vigasztalta meg. Ő tudta jól, nem az teszi boldoggá az emberek szívét, mennyi garas tölti meg azok erszényét. A gazdagságot az ember a szívében hordja, ahogy azt Jézus a gazdag ifjúnak mondta: "Oszd ki pénzedet a szegények között, s így lelsz a szívednek örömöt!" E szónak ő híven engedelmeskedett, amerre járt jót tett. Segített árván, szegényen, kicsinyen, hálát nem várt érte kicsit sem. Élt az ő idejében egy igen szegény család, kinek az élete reménytelenné vált. Három szegénylány meg az édesapjuk, alig volt már nekik betevő falatjuk. Bajukat meghallván azonnal siettél, hogy éjszaka titokban rajtuk segítsél. 3 zacskó aranyat dobtál ablakukba, hogy az életük térjen jobb útra. A jót titokban, szerényen tetted, hisz nem vártál érte köszönetet. Miután a pénzed elfogyott egészen, Mírába utaztál teljesen szegényen. Lelki gazdagságot itt leltél, de nagyot, a nép egy szívvel lélekkel püspökké választott. Téged választottunk védőnknek, pártfogónknak, kérünk, hogy falunkat mindig pártfogoljad! Védd meg e község apraját, nagyját, segítsd meg minden öregjét, fiatalját! Képedet nem hiába tettük templomunkba, követni akarunk minden útjaidban! Községünkben legyen az, az örök "módi": NAGYOBB BOLDOGSÁG ADNI, MINT KAPNI!

December 8. - A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

1854-ben IX. Piusz pápa dogmaként kihirdette : "A Boldogságos Szűz Mária létének első pillanatától kezdve mentes volt az eredeti bűntől és minden más bűntől." A keleti hagyomány atyái az istenanyát "egészen szentnek" nevezik, és úgy ünneplik, mint a "bűn minden szennyétől mentes Istenanyát, akit mintegy a Szentlélek alkotott és képzett új teremtvénnyé". Isten kegyelme által Mária minden személyes bűntől is tiszta maradt egész élete folyamán - tanítja a Katolikus Egyház Katekizmusa. Az ünnep jól illik az adventi idő várakozásába.

December 8. - Adventi délután

Az eseményről később szolgálunk részletekkel.

December 13. - Szent Lúcia szűz és vértanú

Lúcia napja gyakran úgy szerepel a köztudatban, mint babonák, varázslások, boszorkányságok napja. Pedig Szent Lúciának semmi köze az efféle sötét mesterkedésekhez. Már a neve is (a latin lux szóból) világoskodót, fényeskedőt jelent.
Európa-szerte, de Szicíliában különösen népszerű szent, Diocletianus császár idejében szenvedett vértanúságot. Édesanyja, nagy hozománnyal együtt elígérte lánya kezét egy pogány férfinak, ám miután csodás módon meggyógyult betegségéből, az anya lánya kérésére mégis megváltoztatta ígéretét. A hozományt a szegényeknek adta, s megengedte, hogy lánya nemet mondjon kérőjének. A dühös vőlegény feljelentette Lúciát a pogány helytartónál, aki arra kényszeritette, áldozzon a pogány istenségnek. Lúcia erre nem volt hajlandó ezért a helytartó egy bűnös házba akarja küldeni, de az őrök nem tudják kivezetni, mintha gyökeret vert volna a lába. Ezután tüzes szurokkal, olajjal próbálják elpusztítani ez sem fog rajta. Végül a helytartó parancsára tőrt szúrtak a torkába, így halt vértanúhalált.

December 25. - Karácsony, Jézus születése

Krisztus Jézus született örvendezzünk!
Néki öröm éneket zengedezzünk!

"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda értünk!"

Abban az időben Augusztus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Elment mindenki a maga városába, hogy följegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének ideje. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket: "Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek néktek és majd az egész népnek! Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez lesz a jel számotokra: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve."
Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek az Istennek:
Dicsőség a mennyben Istennek,
És békesség a földön a jóakaratú embereknek!
Miután az angyalok eltávoztak a pásztorok odasiettek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet!

December 26. - Szent Család ünnepe

E napon úgy ünnepeljük a Szent Családot, mint minden keresztény család példaképét. A názáreti Szent Család mindig is a szeretet, az imádság és a munka iskolája volt. Napjainkban az életkörülmények megváltoztak, hatalmas technikai, társadalmi és kulturális fejlődés zajlott le. E fejlődésnek együtt kell járnia az erkölcs, a mások iránti figyelem fejlődésével, védeni és segíteni kell a családokat, hiszen az emberi élet alapja az egy férfi és egy nő közötti nagylelkű és felbonthatatlan szeretet. A keresztény családot a szeretet, az imádság, a szentmise és a szentgyónás teszi mélyen tartalmassá. Az egyház szemben áll mindennel, ami az emberi élet ellen irányul, és támogat mindent, ami elősegíti a természet rendjét, a család intézményének javát. A püspöki konferencia döntésének értelmében e napon kezdődik a CSALÁD ÉVE, mely 2011. december 30-ig tart.

December 27. - Szent János apostol, evangélista

Zebedeusnak, a gazdag betszaidai halásznak és Salóménak a fia. Testvérével, Jakabbal együtt a szélsőséges zelóták közé tartozott. Keresztelő János tanítványa, ő küldi őt Jézushoz. Jézus titkainak ismerője, különösen bánik vele az Úr. Ott áll Jézus keresztjénél, és rá bízza az édesanyját. Részt vesz a jeruzsálemi zsinaton, hosszú apostoli munka után Patmosz szigetére kerül száműzetésbe. Itt részesül a látomásokban, melyeket a Jelenések könyvében ír le. Ő a negyedik evangélium szerzője, ahol mindig a "szeretett tanítványként" szerepel. Három neki tulajdonított levél is található a Biblia Újszövetségi részében.

December 28. - Aprószentek ünnepe

Ezen ünnepen azokra a 2 év alatti fiú gyerekekre emlékezünk, akiket a gonosz Heródes király gyilkoltatott meg Jézus helyett irigységből, hatalomféltésből, miután a napkeleti bölcsektől értesült a zsidók újszülött királyának születéséről. Ők nem szavukkal, hanem halálukkal vallották meg Krisztust. Beszélni sem tudtak, s mégis megvallották az Urat.

December 31. - Szent Szilveszter pápa

Ő volt az első pápa, akinek uralkodása már nem az üldözések korára esett, hiszen 314-től 335-ig vezette az Egyházat. Bár ő is szenvedett előzőleg az üldözések alatt, de nem halt vértanúhalált. Számára a különböző eretnekségek elleni harc jelentett komoly gondot. A római nagy bazilikák építése, a római egyház megszervezése és a liturgikus ünneplések kialakítása az ő nevéhez fűződik.

Az egyházi év felépítése, melyben Jézus életeseményeit ünnepeljük 1 év körforgásában, eltér a polgári évtől. Advent 1. vasárnapjától Krisztus király ünnepéig tart.
Jelen esetben november 25-ével, Krisztusnak a mindenség Királyának ünnepével zárjuk az idei egyházi évet, s december 2-ával advent első vasárnapjával elkezdjük az újat.