Március hónap

Március 4. - Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú

1892. január 2-án született Hatvanban. 1915. október 28-án Innsbruckban szentelték pappá. 1917-től érseki szertartó és levéltáros, 1920-tól érseki titkár. 1937. október 27-én szentelték püspökké. Püspöki jelmondata: BIZALOMMAL ÉS HŰSÉGGEL. 1950. június 17-én esztergomi káptalani helynöknek választották. 12 nap múlva elhurcolták Esztergomból. A kistarcsai börtönben a kegyetlen bánásmód következtében 1951. március 4-én halt meg. Ő is a diktatúra áldozata. Ma az Esztergomi Bazilika Kriptájában nyugszik. Boldoggá avatására 2009. október 31-én került sor.

Március 7. - Szent Perpétua és Felicitász vértanú asszonyok

A 2 fiatalasszony a Septimus Severus-féle keresztényüldözés alatt, 203. március 7-én halt vértanúhalált Karthágóban. Perpétua előkelő származású, míg Felicitász rabszolga volt, de az igaz hit megvallásában társak voltak. Mindkét szent édesanya volt, Perpétua gyermeke nem sokkal börtönbe kerülése előtt született, míg Felicitász áldott állapotban volt. A cirkuszi játékokon megvadult tehén elé vetették őket, ami megtaposta a két asszonyt, de mivel ebbe nem haltak bele, mindkettejüket karddal lefejezték.

Március 17. - Szent Patrik püspök, Írország védőszentjének ünnepe és a Szűzanya győri vérrel könnyezésének emléknapja

E két ünnep egybe esése nem véletlen, hanem az Isteni gondviselés műve.
Ki is volt Szent Patrik? Britanniában született, de tengeri kalózok fogságába esett Írországban. Szándékában állt az írek megtérítése. Tours-ban lett szerzetes. Egy éjjel álmában az írek hangját hallotta: "Kérünk jöjj el közénk és élj közöttünk!" Miután megbizonyosodott arról, hogy valóban e hivatást kell követnie, odautazott. Később püspök lett. Missziós tevékenysége révén Írországot a "szentek szigetévé" tette. 461-ben hunyt el. Több száz évvel később Írországban a katolikusokra nehéz próbatételek vártak, üldözték és hitük elhagyására akarták kényszeríteni őket. Ekkor volt kénytelen elmenekülni Linch Walter püspök is Írországból, magával hozva a számára oly kedves Szűzanya képet. A püspököt Püsky János győri püspök fogadta be s itt élt 1663-ban bekövetkezett haláláig. Halála után a Szűzanya kép a Székesegyház falára került. Alig pár évtized múlva az írekre ismét szenvedések nehezedtek, ismét fellángolt az üldözés. Az egyházban titokzatosan tovább szenvedő Krisztussal való együttérzését fejezte ki a Szűzanya, amikor az ottani véres üldözések idején, 1697. március 17-én, Szent Patriknak, az írek apostolának ünnepén, a Székesegyház falán lévő Mária-képen lévő Szűzanya szeméből véres könnyek hullottak reggel 6 órától délelőtt 9 óráig. A képet a falról levéve megvizsgálták, de természetes magyarázatot nem találtak a csodás jelenségre. A Szűzanya nagy tisztelője Zichy Ferenc püspök oltárt építtetett a kegyképnek.

Március 19. - Szent József ünnepe

II. János Pál pápa "a Megváltó őrzőjének" nevezi őt. Az evangéliumok egyetlen szót sem említenek, melyet József mondott volna. Ő az Istenre figyelő és őt csendesen szolgáló "Igaz ember". Szent József küldetéséről a szentmise hálaadó éneke így tanít. "Mert őt, az igaz férfit, az Istenszülő Szűznek jegyesül adtad, mint hű és okos szolgát családod fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust."
Ő a keresztény édesapák példaképe és védőszentje.

Március 24. - Virágvasárnap - Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezete

A virágvasárnapi szentmise sajátos liturgiája a körmenettel és a passióval Jézus szenvedésének történetét idézi fel. E nappal kezdődik a nagyhét, amelynek során Jézus értünk vállalat szenvedéséről és életáldozatáról elmélkedünk.
Amikor Jeruzsálemhez közeledve az olajfák hegyére értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: Menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele a csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége.
A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott:
Hozsanna Dávid fiának!
Áldott, aki az Úr nevében jön!
Hozsanna a magasságban!
Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: "Ki ez?" A tömeg pedig ezt felelte: "Ő a Próféta, Jézus, a galileai Názáretből."

Március 25. - Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

Az evangéliumban így olvashatunk ezen eseményről:
"Isten elküldte Gábor angyalt Galiea Názáret nevű városába egy szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese és Máriának hívták. Az angyal belépett Máriához és így köszöntötte: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldottabb vagy te minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett a köszöntés értelmén. Az angyal így folytatta: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél! Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké és királyságának nem lesz vége. Mária erre megkérdezte: Hogyan történik mindez, hisz férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta: A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent is az Isten Fia lesz. Mária erre így válaszolt: Az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint."
...és az IGE TESTÉ LETT ÉS KÖZÖTTÜNK LAKOZIK.

Március 28. - Nagycsütörtök - Az utolsó vacsora emléke

A mai estén az utolsó vacsorára emlékezünk, felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel megmosta tanítványai lábát, és átéljük az Oltáriszentség alapítását. A búcsúzó Krisztus saját testét és vérét hagyta ránk, hogy lelkünket táplálja, és keresztáldozata állandóan közöttünk lévő valóság legyen.
Urunk, Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!" A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: "Ez a kehely az újszövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!"

Március 29. - Nagypéntek - Urunk szenvedésének ünnepe

Az egyház őrségi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmiseáldozatot, nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. Az oltár teljesen puszta, kereszt gyertyatartók és terítők nélkül.
Nagypénteki szertartásnak három része van:

1. Igelitugia - Passió
2. Hódolat a szent kereszt előtt
3. Szentáldozás

"Így szól az Úr: Íme, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, mert olyasmit fognak látni, amilyet még sohasem hirdettek nekik. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés, olyan aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá.
Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békeségünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.
Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját.
Erőszakos ítélettel végeztek vele. Igen, kitépték az élők földjéről, és népem bűnei miatt halállal sújtották. A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt szájában. Úgy tetszett az Úrnak hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata.
Sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta.
Gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben a bűnösökért imádkozott."

Március 30. - Nagyszombat

Nagyszombat az év legcsendesebb napja. Jézus holtan fekszik a sziklasírban, melynek bejáratát hatalmas kő zárja el. A kő megpecsételi a csendet. Mozdíthatatlanul nehezedik mindenre, ami megtörhetné a titokzatos csendet. Isten csendjét. Isten hallgatásának csendjét. Isten nyugalmának csendjét. A jövendő megváltás csendjét. A beteljesülni készülő isteni terv csendjét. A kő mozdulatlanul és mozdíthatatlanul nehezedik mindenre, mert most a csend ideje van. E napon jogosan mondjuk, hogy Isten hallgat, csendben van. A holott Jézus nyugalmát nem zavarja semmi. Szenvedése megszűnt, szenvedése, küzdelme, élete véget ért. És Isten hallgat. S e hallgatásban titokzatos módon új születés, újjászületés, új élet, feltámadás rejlik. E hallgatásból remény születik az ember számára. Ebből a hallgatásból születik meg a feltámadás. Isten megszólal, és Jézus feltámadása által megtöri a csendet. A kő megmozdul, s ezzel megszabadulunk félelmeink pecsétjétől. Jézus felszabadít minket a bűn súlyától. Reménnyel várhatjuk feltámadásunkat az Atyától!

Március 31. - Húsvét - Urunk feltámadásának ünnepe

Az ünnep nagyszombat éjszakáján kezdődik ünnepélyes vigília, virrasztással.

A vigíliának négy része van:

-Tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása, húsvéti örömének
-Igeliturgia
-A keresztség liturgiája, keresztvízszentelés, fogadalom megújítás
-Az Eucharisztia liturgiája és azt követően a feltámadási körmenet

Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal és ezt mondta az asszonyoknak: "Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott majd viszontlátjátok őt!"